Predaj a servis nakladačov Avant

Navštívte nás osobne na našej adrese, alebo nám zašlite e-mail prostredníctvom jednoduchého online formulára.

GROLOS s.r.o.

Zmluvné servisné stredisko GROLOS, sklad ND, príjem a výdaj tovaru:
TERMONT, s. r. o.
Rakovo 180
038 42 Rakovo

(na ceste 1. tr, č. 65, medzi Martinom a Tur. Teplicami, oproti motorestu Rybárska Bašta)

Napíšte nám

Obsah internetovej prezentácie www.avanttecno.sk je chránený autorským právom. Akékoľvek použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí,
hlavne formou rozmnožovania, rozširovania, spracovania a spojenia s iným dielom je zakázané, s výnimkou užívania pre osobnú potrebu.

Sankcie za porušovanie autorského práva

Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva,
môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:

v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií
a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy),
či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela.

v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas,
ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu.