Mininakladač Avant 635 - Green Project

Záhradnícka firma Green Project

V tejto rubrike zvykneme prinášať predovšetkým poznatky z fungovania rôznych komunálnych podnikov. V poslednom čase sa však čoraz častejšie stretáme so spoločnosťami, ktoré poskytovanie služieb pre mestá a obce majú ako doplnkovú činnosť popri svojej hlavnej náplni. Jednou z nich je aj úspešná trenčianska spoločnosť Green project, s.r.o.

Green Project je realizačná firma podnikajúca v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, zameraná na komplexné služby v oblasti projektovej prípravy, poradenstva, architektonicko-sadovníckej realizácie i následnej celoročnej údržby záhrad, parkov, krajinnej, verejnej i vyhradenej zelene. Od svojho založenia prešla firma dynamickým vývojom trhu záhradníckych služieb a zvyšovaním nárokov klientov, tým sa formovala štruktúra činností a procesov, právna forma spoločnosti, jej technické i personálne obsadenie. 

 

Od záhradníctva po komunál

V trenčianskej spoločnosti v prvom rade zabezpečujú širokú paletu služieb krajinných architektov  a stavebných inžinierov, rôznych remeselníckych odborov v stavebných odvetviach a pridružených službách. Na základe dlhodobej spolupráce má firma vytvorenú sieť špecializovaných dodávateľov rastlinného, záhradníckeho i stavebného materiálu, vďaka ktorým môže poskytovať profesionálne služby

  • predprojektová a projektová príprava
  • terénne úpravy, zemné práce a súvisiace stavebné práce
  • záhradnícke a sadovnícke práce
  • komplexná celoročná údržba zelene
  • prvky drobnej architektúry 
  • montáž a údržba závlahových systémov a vodných prvkov
  • špeciálne sadovnícke úpravy (strešné záhrady, presádzanie a presun vzrastlých drevín a pod.)
  • údržba komunikácií

Technická vybavenosť

Zázemie firmy, okrem kancelárskych priestorov, tvoria prevádzkové a skladové priestory v areáli s rozlohou 3000 m2 s potrebnou materiálovo technickou vybavenosťou. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva do 10 zmluvných zamestnancov s odborným vzdelaním a praxou v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry a záhradníctva. Čo nás pri našej návšteve zaujalo, je veľmi dobrá vybavenosť kvalitným strojovým a dopravným parkom prispôsobeným charakteru hlavnej náplne činnosti spoločnosti. Jedným z nosných technologických prvkov, popri moderných kosačkách Etesia, nákladných automobiloch a iných nevyhnutných zariadeniach, je univerzálny kĺbový teleskopický manipulátor Avant 635. 

Vďaka rôznym prídavným zariadeniam má variabilné uplatnenie: nakladanie sypkých materiálov a biomasy, manipulácia s bremenom, kopanie jám a rýh pri výsadbách drevín a rôznych výkopových prácach do hĺbky 2 m, nakladanie a vykladanie materiálov a tovaru, rekultivácia pôdy a zakladanie trávnikov, cepákové mulčovacie kosenie ruderálnych porastov, zimné odhŕňanie snehu a údržba komunikácií. 

Rozšírená ponuka služieb

Konateľ spoločnosti Ing. Martin Laššo si tento stroj pochvaľuje a dopĺňa: „Naša firma vznikla pred siedmimi rokmi. Do jej oblasti záujmu spadá množstvo činností súvisiacich aj s drobnými stavebnými prácami. Pri takomto druhu prác sme vždy využívali služby externých firiem. Preto sme sa pred rokom rozhodli zabezpečiť si multifunkčný univerzálny stroj, ktorý by sme dokázali využiť naplno počas celého roka. Po ročnom bilancovaní jeho používania môžem konštatovať, že nám veľmi pomohol. Škála jeho využitia je naozaj veľmi široká vďaka príslušenstvu, ktoré používame – podkop, multifunkčná lyžica, hladká lyžica, pôdna fréza, silážna lyžica na manipuláciu s biomasou, cepáková kosačka, paletizačné vidly, snežná radlica a sypač. AVANT 635 je už vybavený dvoma čerpadlami, teda výkon je dvojnásobný a je ho naozaj cítiť hlavne pri použití pôdnej frézy a cepákovej kosačky. Vďaka Avantu sme mohli postupne preraziť aj službami pre komunálnu sféru, keď sme od údržby verejnej zelene postúpili a rozšírili ponuku svojich služieb až po zabezpečenie zimnej údržby pre mesto ale aj súkromné spoločnosti a väčšie podniky“.